Haagse aanpak van radicalisering en terrorisme wint Gonsalvesprijs 2015

Minister Ard van der Steur reikt sculptuur Mr. Gonsalvesprijs uit aan teamchef Youssef Ait Daoud en zijn collega’s.
Minister Ard van der Steur reikt sculptuur Mr. Gonsalvesprijs uit aan teamchef Youssef Ait Daoud en zijn collega’s.

De Politie Eenheid Den Haag wint de Mr. Gonsalves nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving 2015 met de aanpak van radicalisering en terrorisme.

Minister mr. G.A. (Ard) van der Steur van Veiligheid en Justitie reikte vanmiddag aan vertegenwoordigers van de Politie Eenheid Den Haag de Gonsalvesprijs uit. Hij deed dit in De Haagse Lobby boven de openbare bibliotheek aan het Spui. De prijs bestaat uit een sculptuur.

Naast de Haagse politie was ook de Utrechtse politie genomineerd voor de Mr. Gonsalvesprijs 2015 met haar Bondgenotenaanpak als antwoord op polarisatie en radicalisering.

Jury

De jury die de nominaties bepaalde en de prijswinnaar aanwees, staat onder voorzitterschap van mr. A.W.H. (Arthur) Docters van Leeuwen. Van de jury maken tevens deel uit mevrouw N. (Nicole) Bogers en de heren mr. F.W.H. (Erik) van den Emster, mr. S. (Sadik) Harchaoui, A. (Ahmed) Marcouch en drs. B.J.A.M. (Bernard) Welten. Voorzitter van het curatorium van de Mr. Gonsalvesprijs is drs. W.J. (Wim) Deetman.

De jury kwam tot het oordeel dat – meer dan bij de Utrechtse Bondgenotenaanpak – de benadering in Den Haag er direct op is gericht om radicalisering en jihadisme te voorkomen. Bijzonder aan de Haagse aanpak is dat deze allesomvattend is en multidisciplinair. Dat is in dit geval ook noodzakelijk. Op de achtergrond speelt een groot maatschappelijk probleem. Dat is alleen op te lossen door intensieve samenwerking met alle maatschappelijke partners. Niet de opsporing, maar de informatievoorziening werd centraal gesteld. Daardoor was het mogelijk om meer te doen: op tijd paspoorten in te trekken, banktegoeden te bevriezen, hulp te bieden aan gezinnen.

Centrale rol voor de wijkagent

Wat de jury zeer aanspreekt, is het feit dat niet de telefoontap maar de wijkagent een centrale rol speelt in de informatievoorziening. De wijkagent is immers ook de persoon die door bezorgde ouders wordt aangesproken en veel jongeren kent. Een andere vernieuwing was het gebruik van sociale media, die een schat aan informatie opleveren. Een groot deel van de communicatie tussen radicaliserende jongeren vindt per slot van rekening plaats op sociale media.

De jury beseft terdege dat zo’n nieuwe, onconventionele aanpak valt of staat met de mensen die hem in praktijk moeten brengen. In Den Haag is een groep mensen bijeengebracht die nieuwe wegen durven te bewandelen om een nieuw probleem te lijf te gaan. En daarmee sluit de aanpak van de Politie Eenheid Den Haag het beste aan bij de doelstellingen van deze prijs. Het pionierswerk dat in Den Haag is verricht, is inmiddels overgenomen in de landelijke veiligheidsketen.

De Mr. Gonsalvesprijs

De Mr. Gonsalvesprijs is ondergebracht bij ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat en wordt elke twee jaar toegekend aan een persoon of organisatie dan wel een project dat een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan vernieuwing binnen de rechtshandhaving. In 2013 ging de prijs naar de modernisering van het gevangeniswezen. Eerdere edities werden gewonnen door ‘Emergo’, ter bestrijding van de zware criminaliteit op de Amsterdamse Wallen, de Unit Multi-etnisch Politiewerk van Politie Haaglanden, het project SMS Alert van Politie Midden- en West-Brabant en de Amsterdamse ME die vaak onder moeilijke omstandigheden zijn werk moet doen.

Nominaties Gonsalvesprijs 2015

Jury nomineert politie Utrecht en Den Haag voor vernieuwing in aanpak van radicalisering en terrorisme.

De Bondgenotenaanpak van de Politie Eenheid Midden-Nederland en de aanpak van radicalisering en jihadisme door de Politie Eenheid Den Haag. Deze initiatieven dingen mee naar de Mr. Gonsalves nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving. De jury van de Mr. Gonsalvesprijs onder voorzitterschap van mr. A.W.H. (Arthur) Docters van Leeuwen besloot tot nominatie van beide initiatieven op basis van de beoordeling van de ontvangen inzendingen.

De Mr. Gonsalvesprijs 2015 stelt vernieuwing in de aanpak van radicalisering en terrorisme centraal. Minister van Veiligheid en Justitie mr. G.A. (Ard) van der Steur reikt de prijs op maandag 9 november in Den Haag uit.

Politie Eenheid Midden-Nederland

District Stad Utrecht (‘Bondgenotenaanpak’)

Het initiatief voor de eerste Bondgenotengroep in de Utrechtse aandachtwijk Overvecht werd al in 2009 genomen. De nieuwe en integrale aanpak heeft zich inmiddels als een olievlek over de hele stad Utrecht uitgebreid. En deze methodiek is in de Eenheid Midden-Nederland dé standaard geworden voor netwerkontwikkeling.

Bondgenoten zijn actieve, invloedrijke vertegenwoordigers van gemeenschappen, die de sfeer en gevoelens binnen de eigen groep goed kennen en hun achterban kunnen informeren en beïnvloeden. Ze zijn bereid en in staat om overheidsprofessionals te informeren, te adviseren en ook zelf gerichte actie te ondernemen als de situatie daarom vraagt. Deelnemers aan het netwerk zijn o.a. voorzitters van moskeebesturen, imams, wetenschappers, docenten van scholen, (politiek) actieve bewoners en vertegenwoordigers van organisaties en van de gemeente Utrecht.

De nadruk bij de samenwerking ligt op duurzaamheid, gelijkwaardigheid, wederzijds vertrouwen en persoonlijke inzet van de deelnemers aan een vreedzame, veilige en inclusieve samenleving. Uniek is de ‘gelaagdheid’ in de aanpak: de netwerken lopen van districtschef tot wijkagent en zorgen voor verbinding op alle niveaus, met alle relevante gemeenschappen. Hierdoor hebben de politie en de gemeente samen met hun Bondgenoten invloed op de ontwikkelingen in de buurten. Gewenste ontwikkelingen en initiatieven worden ondersteund en bekrachtigd. Daar waar segregatie, polarisatie of radicalisering dreigt, wordt dit vaak tijdig onderkend en kan informatie worden gedeeld en actie ondernomen.

Bondgenotenbijeenkomsten worden op regelmatige basis op de politiebureaus gehouden. Na de aanslagen van januari in Parijs is een van de Bondgenoten, Radj Ramcharan, met een grote groep vrijwilligers wekenlang de stad ingegaan om met burgers te praten. Door de straatgesprekken met als titel ‘Jouw angst, mijn angst’ werd het voor veel autochtone Utrechters duidelijk dat ook moslims bang waren en dat de verschillende gemeenschappen zich niet uit elkaar moeten laten spelen door extremisten.

Politie Eenheid Den Haag

Inzet op contra-terrorisme, extremisme en radicalisering

De Politie Eenheid Den Haag bedacht een nieuwe en integrale manier om radicalisering aan te pakken en uitreizen te voorkomen. Directe aanleiding waren ronselpraktijken voor de gewapende strijd in Syrië en Irak, begin 2013. Er was toen nog weinig bekend over radicalisering en het uitreizen voor de gewapende strijd. Vanaf het begin was duidelijk dat het om een complex probleem ging.

Er werd daarom gekozen voor een integrale aanpak: de belangrijkste deskundigen werden vanuit de verschillende disciplines in één team samengebracht. En men zocht vanaf het begin structurele samenwerking met externe partners als de NCTV, AIVD, betrokken gemeenten, scholen, subsidie- en zorginstellingen. De verbrokkelde kennis en informatie kon op die manier worden samengebracht en strategieën op elkaar afgestemd. Dat maakt tot op de dag van vandaag preventieve en repressieve acties mogelijk; bestuursrechtelijke en sociale interventies werden centraal gesteld met het strafrecht als uiterste middel.

Het Veiligheidshuis van de gemeenten werd coördinator van het zogenaamde casusoverleg. Het strafrechtelijk onderzoeksteam werd samengesteld uit collega’s van verschillende disciplines en zo werd opsporing ingebed in een compleet nieuwe, integrale aanpak van contraterrorisme, extremisme en radicalisering. Het doel van de nieuwe aanpak was niet alleen het voorkomen van uitreizen, maar ook het tegengaan van radicalisering. Niet de telefoontap, maar de wijkagent speelt een cruciale rol bij de informatievoorziening. Dat is immers ook de persoon die door bezorgde ouders wordt aangesproken en veel jongeren kent. Een andere vernieuwing was het gebruik van sociale media, die een schat aan informatie opleveren.

De nieuwe aanpak is inmiddels verankerd in de politie-eenheid en heeft in samenwerking met alle partners al tot veel successen geleid. Zorg- en begeleidingstrajecten zijn gestart zodat radicaliserende jongeren nu zo vroeg mogelijk een aanpak op maat krijgen. Enkele jongeren zijn op weg naar oorlogsgebied tegengehouden. Paspoorten zijn ingenomen, uitkeringen stopgezet en een aantal minderjarigen is uit huis geplaatst. Door alle interventies is het vertrouwen van ouders en andere burgers in de politie aantoonbaar vergroot. Bovendien doen jongeren uit het netwerk niet meer zo snel extremistische uitlatingen op internet of tijdens demonstraties.

Over de Gonsalvesprijs

De Mr. Gonsalvesprijs is ondergebracht bij ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat (www.prodemos.nl) en wordt elke twee jaar toegekend aan een persoon of organisatie die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan vernieuwing binnen de rechtshandhaving. In 2013 ging de prijs naar de Dienst Justitiële Inrichtingen voor de vernieuwing van het gevangeniswezen. Eerdere edities werden gewonnen door Emergo (bestrijding zware criminaliteit op de Amsterdamse Wallen), Unit Multi-etnisch Politiewerk van Politie Haaglanden, project SMS Alert van Politie Midden en West-Brabant en de Amsterdamse politieman Leen Schaap als eerbetoon aan de ME die vaak onder moeilijke omstandigheden moet werken.

Voorzitter van het Curatorium is Wim Deetman.

De jury bestaat naast Arthur Docters van Leeuwen uit Nicole Bogers, Ahmed Marcouch, Bernard Welten, Erik van den Emster en Sadik Harchaoui.

Uitnodiging: uitreiking Gonsalvesprijs 2015

Minister mr. Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie zal de zesde Mr. Gonsalvesprijs uitreiken tijdens een feestelijke bijeenkomst op maandag 9 november.

Tijd & plaats: 2015 van 15.30 – 17.30 uur in De Haagse Lobby op de 10e etage van het stadhuis (ingang bibliotheek, Spui 68) van Den Haag.

Na een welkom en inleiding door onze gastheer, burgemeester J.J. va Aartsen, zal de Mr. Gonsalveslezing worden gehouden.

Ditmaal is de heer drs. I.W.V. (Ivo) Veenkamp de gastspreker. Hij is sinds enkele jaren als Deputy Executive Director verbonden aan ‘Hedayah’ in Abu Dhabi. Dit is een nieuw centrum voor de preventie en bestrijding van terrorisme en extremisme. Het initiatief tot oprichting kwam tien jaar na 9/11 van dertig Westerse en niet-Westerse landen om te laten zien dat de strijd tegen terrorisme een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

Het aantal zitplaatsen in De Haagse Lobby is beperkt. Aanmelding is daarom gewenst. Dit kan door z.s.m. doch in elk geval voor 19 oktober een e-mail te sturen naar c.wever@prodemos.nl, met vermelding van uw naam, functie, adres en het aantal deelnemers.

Thema Gonsalvesprijs 2015

Gezocht: vernieuwers in aanpak van radicalisering en terrorisme

De Mr. Gonsalvesprijs 2015 stelt vernieuwing in de aanpak van radicalisering en terrorisme centraal. Vernieuwers van die aanpak – personen en organisaties – maken dit jaar kans om deze nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving te winnen. Minister mr. G.A. (Ard) van der Steur van Veiligheid en Justitie zal op maandag 9 november 2015 de zesde Mr. Gonsalvesprijs uitreiken.

Wat is de meest effectieve manier om radicalisering en terrorisme in de kiem te smoren? Welk project slaagt er op een innovatieve wijze in om geradicaliseerde, (potentieel) gewelddadige jongeren te beletten zich bij terreurorganisaties als Islamitische Staat (IS) aan te sluiten, of om teruggekeerde strijders weer in de Nederlandse samenleving te integreren?

Deze en andere vragen zal de jury van de Mr. Gonsalvesprijs onder voorzitterschap van mr. A.W.H. (Arthur) Docters van Leeuwen zich later dit jaar stellen bij beoordeling van de inzendingen die meedingen naar de prijs.

Vernieuwers in de aanpak van radicalisering en terrorisme kunnen personen of organisaties zijn binnen onder andere politie en justitie, preventie, gemeenten en welzijn. Kandidaten voor de Mr. Gonsalvesprijs kunnen tot 1 oktober worden aangemeld bij de jury. Dat kan door het volledig ingevulde aanmeldingsformulier (download het formulier) te mailen naar c.wever@prodemos.nl of per post te sturen naar Jury Mr. Gonsalvesprijs, p/a ProDemos, Hofweg 1-H, 2511 AA  Den Haag.

Internationale waardering

Dit jaar wordt voor de prijs speciaal gezocht naar best practices in het land om geradicaliseerde, (potentieel) gewelddadige jongeren op een ander spoor te brengen. Wat werkt en wat blijkt niet te werken bij de preventie en bestrijding van terrorisme en radicalisering? Helpt het om deze jongeren extra goed in de gaten te houden? En als ze uit gebieden van Islamitische Staat terugkomen, is streng straffen dan de beste aanpak? Of moet je vooral met hen praten en zorgen voor een zinvolle dagbesteding als school of werk? Allemaal vragen waarop in kringen van politie en justitie, preventie, openbaar bestuur en welzijn nog geen eenduidig antwoord bestaat door het relatief nieuwe fenomeen van radicalisering en terrorisme.

Jurylid Nicole Bogers van de Mr. Gonsalvesprijs weet als uitvoerend portefeuillehouder contraterrorisme, extremisme en radicalisering binnen de politie: ‘In Nederland wordt er veel met een persoonsgerichte aanpak gewerkt en dat bevestigt dat er niet slechts één methode is om radicalisering en terrorisme in de kiem te smoren’. Bogers voelt zich als jurylid en portefeuillehouder binnen de politie dubbel betrokken bij het thema van de Mr. Gonsalvesprijs 2015: ‘De jury is vooral ook benieuwd naar ideeën, acties en projecten die een positief effect hebben op deradicalisering en waarmee is voorkomen dat iemand zich aan kon sluiten bij een terroristische organisatie’. Internationaal gezien wordt er volgens haar ‘met waardering gekeken naar de Nederlandse inspanningen van diverse professionals, overheden en initiatieven op dit thema’.

Over de Mr. Gonsalvesprijs

De Mr. Gonsalves Nationale Innovatieprijs voor de Rechtshandhaving richt zich op personen en of organisaties die een belangrijke bijdrage leveren aan de vernieuwing van de rechtshandhaving. De Mr. Gonsalvesprijs wordt elke twee jaar toegekend. De prijs is een initiatief van het curatorium van de Mr. Gonsalvesprijs onder voorzitterschap van drs. W.J. (Wim) Deetman en van ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat – te Den Haag. De prijs is vernoemd naar wijlen mr. R.A. (Rolph) Gonsalves, misdaadbestrijder en voormalig topman van het Openbaar Ministerie (OM).

De Mr. Gonsalvesprijs bestaat tien jaar. In 2005 werd de prijs voor het eerst uitgereikt. Prijswinnaars tot nu toe waren: de unit Multi-Etnisch Politiewerk van de Politie Haaglanden; het project SMS-Alert van de Politie Midden- en West-Brabant;  de ME van Amsterdam (in de persoon van politieman Leen Schaap); Emergo, een samenwerkingsproject om de zware criminaliteit op de Amsterdamse Wallen te bestrijden en de Dienst Justitiële Inrichtingen voor de modernisering van het gevangeniswezen.

Modernisering Gevangeniswezen wint Mr. Gonsalvesprijs 2013

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft maandag 18 november  de sculptuur die hoort bij de tweejaarlijkse Mr. Gonsalvesprijs uitgereikt aan vertegenwoordigers van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Dat gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in de Gotische Zaal van de Raad van State.

Een onafhankelijke jury, onder leiding van mr. Arthur Docters van Leeuwen, had het programma Modernisering Gevangeniswezen  als beste gekozen uit een recordaantal van 20 inzendingen.

Het thema van deze vijfde editie van de Mr. Gonsalvesprijs was het op vernieuwende wijze stoppen van criminele carrières.

Naast het gevangeniswezen waren voor de Mr. Gonsalvesprijs genomineerd:

 • The Urban Family uit Rotterdam (Spangen), een werkervaringsproject van en voor jongeren die eerst overlast in de wijk gaven.
 • Gevangenispredikant  Arjan Noordhoek, die al vele jaren op bewonderenswaardige wijze gestalte geeft aan de re-integratie van gedetineerden in de samenleving.
 • Het EPJO-project (Educatief Programma Jongeren) uit Diemen, een samenwerkingsproject  om jongeren al op vroege leeftijd bewust te maken van de consequenties van (foute) keuzes.

‘Cruciale stap voorwaarts’

De jury beschouwt het Programma Modernisering Gevangeniswezen als een cruciale stap voorwaarts in het tegengaan van recidive en daarmee het doorbreken van criminele loopbanen.  En dat vooral door de integrale aanpak, de partners die erbij betrokken zijn (zoals gemeenten, GGZ-instellingen en werkgevers) en de schaal waarop het programma wordt uitgevoerd.

Per jaar keren ruim 30.000 ex-gedetineerden terug in de maatschappij. Velen van hen vielen  na hun detentie terug in strafbaar gedrag. Recidive  is een belangrijke bron van overlast en onveiligheid en leidt tot hoge kosten voor de samenleving en overheden.

Dat moest dus anders, vanuit het besef dat het in de gevangenis niet enkel draait om het uitzitten van straf, maar ook om het bouwen aan een leven na de detentie. Mensen moeten beter de gevangenis uitkomen dan ze erin gaan. Daartoe moest echter eerst het Gevangeniswezen op de schop en dat is de verdienste van dit programma.

Koerswijziging in leven van gedetineerde

De Dienst Justitiële Inrichtingen heeft het aangedurfd aan introspectie te doen en het Gevangeniswezen ingrijpend te veranderen, met actieve betrokkenheid van de mensen op de werkvloer.  Alles is gericht op een betere re-integratie en minder recidive van ex-gedetineerden.

Het programma is gebaseerd op het principe dat de gedetineerde de verantwoordelijkheid draagt voor de koerswijziging in zijn leven. De Dienst Justitiële Inrichtingen ondersteunt hem daarbij, maar hij moet het zelf doen. De eerste resultaten van het programma zijn goed. Aanzienlijk meer gedetineerden dan voorheen gaan actief aan de slag om hun leven op het rechte pad te brengen. Dat komt ook de algehele situatie in gevangenis ten goede: het aantal geweldsincidenten tegen personeel en medegedetineerden neemt af.

Vanuit de gevangenis worden onder begeleiding schulden gesaneerd, wordt een DigiD aangevraagd en gesolliciteerd. Inmiddels zijn er voorbeelden van gedetineerden die op die manier, zonder dat ze de gevangenis uit zijn geweest, een behoorlijke baan hebben gevonden.

Uitnodiging uitreiking Gonsalvesprijs 2013

Den Haag, 22 oktober 2013

Geachte heer/mevrouw,

Graag nodig ik u namens het Curatorium uit voor de uitreiking van de Mr. Gonsalves nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving.

De minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten zal de Mr. Gonsalvesprijs op maandag 18 november aanstaande overhandigen. De jury heeft uit de maar liefst twintig aanmeldingen vier genomineerd voor de prijs.

Prof. dr. A.B. (Bob) Hoogenboom, Bijzonder hoogleraar Politie en Veiligheidsstudies aan de VU en verbonden aan het Instituut voor Forensische Accountancy van Nijenrode Business Universiteit, zal de Mr. Gonsalveslezing houden.

Deze vijfde prijsuitreiking sinds de instelling van de Mr. Gonsalvesprijs vindt plaats in de Balzaal van de Raad van State, ingang Paleisstraat 1 te 2514 JA Den Haag. Vanaf 14.45 uur staan de deuren voor u open. Het officiële programma begint om 15.30 uur en duurt tot omstreeks 17.00 uur. Daarna is er tot 18.00 uur een informeel samenzijn met een hapje en een drankje.

Programma

Het programma ziet er als volgt uit:

 • 15.00 – 15.30 uur: ontvangst met koffie/thee en muzikale omlijsting
 • 15.35 – 15.40 uur: woord van welkom
 • 15.40 – 16.00 uur: Mr. Gonsalveslezing
 • 16.00 – 16.15 uur: motivering nominaties en bekendmaking prijswinnaar
 • 16.15 – 16.35 uur: toespraak minister en overhandiging Mr. Gonsalvesprijs 2013
 • 16.35 – 16.45 uur: dankwoord prijswinnaar
 • 16.45 – 16.55 uur: slotwoord en uitnodiging voor informeel samenzijn
 • 17.00 – 18.00 uur: informeel samenzijn met hapje en drankje en muzikale omlijsting.

Thema

Het Curatorium heeft voor deze editie van de Mr. Gonsalvesprijs gekozen voor het thema Innovatieve manieren om criminele carrières te stoppen. De mensen achter deze vernieuwende projecten of programma’s kunnen bij de overheid werken, in de psychiatrie, de jeugdzorg, het buurtwerk of het onderwijs; het zijn mensen die niet wegkijken bij problemen, maar op een originele en soms onorthodoxe wijze in actie komen tegen crimineel gedrag. Crimineel gedrag kan uiteraard een incidenteel karakter hebben. Maar in veel gevallen is criminaliteit een manier van leven en wat je een ‘loopbaan’ zou kunnen noemen. Rechtshandhaving vraagt dan om meer dan alleen het bestraffen van een overtreding van de wet. De vraag is hoe zo’n loopbaan op andere manieren kan worden gestopt. Die vraag klemt bij volwassenen, maar nog sterker bij jongeren.

Aanmelding

Het aantal plaatsen in de Balzaal van de Raad van State is beperkt, daarom geldt vol = vol. Ook tegen de achtergrond van de hoge opkomst bij eerdere uitreikingen verzoek ik u ons vóór maandag 11 november te laten weten of wij op uw aanwezigheid mogen rekenen. U kunt zich aanmelden door een e-mailbericht, met vermelding van uw naam, functie, adres en het aantal deelnemers, te sturen naar gonsalvesprijs@prodemos.nl

Het Curatorium ziet uit naar uw komst.

Hoogachtend,

drs. W.J. Deetman, voorzitter Curatorium

Vooraankondiging: uitreiking Gonsalvesprijs 2013

Den Haag, 22 juli 2013

Geachte heer/mevrouw,

Namens voorzitter Wim Deetman van het Curatorium kondig ik hierbij alvast de uitreiking aan van de Mr. Gonsalves nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving.

De minister van Veiligheid en Justitie mr. I.W. Opstelten zal de Mr. Gonsalvesprijs op maandag 18 november 2013 overhandigen. Prof.dr. A.B. Hoogenboom, Bijzonder hoogleraar Politie en Veiligheidsstudies aan de VU en verbonden aan het Instituut voor Forensische Accountancy van Nyenrode Business Universiteit, zal de Mr. Gonsalveslezing houden.

Deze vijfde prijsuitreiking sinds de instelling van de Mr. Gonsalvesprijs heeft plaats in de Balzaal van de Raad van State, Kneuterdijk 20 in Den Haag. Vanaf 15.00 uur staan de deuren voor u open. Het officiële programma is van 15.30 uur – 17.00 uur. Daarna is er een informele borrel tot 18.00 uur.

Een uitnodiging voor de prijsuitreiking kunt u op een later tijdstip tegemoetzien.

Het Curatorium heeft voor deze editie van de Mr. Gonsalvesprijs gekozen voor het thema Innovatieve manieren om criminele carrières te stoppen. Deze vernieuwers, die mensen die verstrikt raken of zijn in een leven van criminaliteit op een ander spoor weten te brengen, kunnen bij de overheid werken, in de psychiatrie, jeugdzorg, het buurtwerk of het onderwijs; het zijn mensen die niet wegkijken bij problemen, maar op een originele en soms onorthodoxe wijze in actie komen tegen crimineel gedrag. Crimineel gedrag kan uiteraard een incidenteel karakter hebben. Maar in veel gevallen is criminaliteit een manier van leven en wat je een ‘loopbaan’ zou kunnen noemen. Rechtshand-having vraagt dan om meer dan alleen het bestraffen van een overtreding van de wet. De vraag is hoe zo’n loopbaan op andere manieren kan worden gestopt. Die vraag klemt bij volwassenen, maar nog sterker bij jongeren.

Tot uiterlijk 1 oktober a.s. kunnen genomineerden voor de Mr. Gonsalvesprijs 2013 worden opgegeven. Op de website www.Gonsalvesprijs.nl vindt u alle informatie en een aanmeldingsformulier.

Met vriendelijke groeten,

Kars Veling, directeur ProDemos –Huis voor democratie en rechtsstaat

Persbericht juli 2013: vernieuwers gezocht bij stoppen van ‘criminele carrières’

Den Haag, juli 2013

Wat is de meest effectieve manier om een criminele loopbaan in de kiem te smoren? Welk project slaagt er op een innovatieve wijze in om criminelen op het rechte pad te helpen? De Mr. Gonsalvesprijs is op zoek naar personen of organisaties die op die manier een belangrijke bijdrage leveren aan de vernieuwing van de rechtshandhaving.

Minister mr. Ivo Opstelten zal op 18 november 2013 de vijfde Mr. Gonsalvesprijs uitreiken. De Mr. Gonsalvesprijs wordt elke twee jaar toegekend. De prijs is een initiatief van het curatorium van de Mr. Gonsalvesprijs en van ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat.

De prijs is vernoemd naar wijlen mr. R. Gonsalves, misdaadbestrijder en voormalig topman van het Openbaar Ministerie (OM).

Dit jaar wordt voor de prijs speciaal gezocht naar innovatieve manieren om mensen die verstrikt raken of zijn in een leven van criminaliteit op een ander spoor te brengen. Het kan gaan om vernieuwers die bij de overheid werken, in de psychiatrie, jeugdzorg, het buurtwerk of het onderwijs en die niet wegkijken bij problemen, maar op een originele en soms onorthodoxe wijze in actie komen tegen crimineel gedrag.

Crimineel gedrag kan uiteraard een incidenteel karakter hebben. Maar in veel gevallen is criminaliteit een manier van leven en wat je een ‘loopbaan’ zou kunnen noemen. Rechtshandhaving vraagt dan om meer dan alleen het bestraffen van een overtreding van de wet. De vraag is hoe zo’n loopbaan op andere manieren kan worden gestopt. Die vraag klemt bij volwassenen, maar nog sterker bij jongeren.

In 2005 ging de Mr. Gonsalvesprijs naar de Unit Multi-etnisch Politiewerk van Politie Haaglanden. Daarna won het project SMS Alert van Politie Midden- en West-Brabant de prijs. In 2009 kreeg de Amsterdamse politieman Leen Schaap de prijs als eerbetoon aan alle politiemensen die als lid van de mobiele eenheid te maken kregen met agressie en geweld. En in 2011 werd de Mr. Gonsalvesprijs toegekend aan Emergo, een innovatief samenwerkingsproject om de georganiseerde zware criminaliteit op de Amsterdamse Wallen in beeld te brengen en te bestrijden.

Emergo ontvangt Gonsalvesprijs 2011

De Mr. Gonsalvesprijs 2011 is toegekend aan het Amsterdamse project Emergo, gericht op de integrale aanpak van overlast en criminaliteit in het Amsterdamse Wallengebied.

Lodewijk Asscher, verantwoordelijk wethouder voor Project 1012: het ‘schoonvegen’ van de Wallen, en het hoofd van het Amsterdamse Van Traa-team Kees Lacet, hebben op 19 december 2011 namens de samenwerkende overheidsorganisaties uit handen van minister van Veiligheid en Justitie mr. Ivo Opstelten in Den Haag de vierde editie van de prestigieuze prijs voor vernieuwende rechtshandhaving ontvangen.

Volgens Opstelten is Emergo een voorbeeld van een ‘slim, innoverend initiatief’. “Het laat duidelijk zien dat we de zware georganiseerde criminaliteit effectief kunnen aanpakken, als de overheid écht als eenheid opereert”, aldus de minister. “Bij Emergo heb ik het dan niet alleen over het Openbaar Ministerie, de gemeente Amsterdam en de Belastingdienst, maar ook over Amsterdam-Centrum, de Nationale Recherche, de FIOD-ECD en de departementen Justitie, BZK en Financiën.”

Voorbeeld vernieuwende aanpak

De jury van de Mr. Gonsalvesprijs, onder leiding van voorzitter mr. Arthur Docters van Leeuwen, noemt Emergo een goed voorbeeld van vernieuwende aanpak van georganiseerde misdaad die landelijk navolging heeft gekregen. Ondanks het feit dat het hier om een complex project gaat, met vele partners die in het verleden niet op deze wijze hadden samengewerkt, is het succes van de gevolgde aanpak volgens de jury evident. Daarbij zijn het vanzelfsprekend de mensen achter de aanpak geweest die – ieder vanuit hun eigen discipline – Emergo tot een geslaagde operatie hebben gemaakt. In het kader van het project Emergo is op geïntegreerde wijze onderzoek gedaan naar de zware (georganiseerde) criminaliteit in het hart van Amsterdam (Wallen e.o.). Doel hierbij was de criminaliteit in beeld te brengen en te bestrijden met strafrechtelijke, fiscale en bestuurlijke middelen, als ook met nieuwe ICT-technieken.

Integrale aanpak

Bijzonder aan Emergo is dat de samenwerking van de verschillende partijen volledig integraal en op voet van gelijkheid is geweest. De Emergo-aanpak, mede geïnitieerd door het Van Traa-team van de gemeente Amsterdam en opgezet in nauwe samenwerking met het Ministerie van Veiligheid en Justitie, heeft als een belangrijke inspiratiebron gediend voor de ontwikkeling van de landelijke bestuurlijke en geïntegreerde aanpak in de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s). Het onderzoek in het postcodegebied 1012 naar de hotelsector, de coffeeshopbranche, de raamprostitutie, als ook het doorlichten van hele straten hebben de zware georganiseerde criminaliteit in het hart van Amsterdam goed in beeld gebracht.

De uitkomsten van het onderzoek bewijzen de legitimiteit van het terugdringen van nauw met de criminaliteit verweven branches als de prostitutie, zoals de gemeente Amsterdam beoogt in project 1012. Daarnaast heeft Emergo laten zien dat zware (georganiseerde) misdaad effectief kan worden bestreden wanneer de overheid als eenheid opereert.

Vanuit het Emergo-project zijn ondermeer zes strafrechtelijke onderzoeken naar mensenhandel, witwaspraktijken en drugshandel opgezet. Lodewijk Asscher laat weten ‘verheugd’ te zijn met de prijs voor Emergo: ,,Het is motiverend dat Emergo effectief is. Het toont aan dat het noodzakelijk is om de bovenwereld te beschermen tegen criminaliteit. Emergo is daar belangrijk in en Amsterdam wordt er langzaam maar zeker veiliger door. We hebben ondermeer een aantal mensenhandelzaken voor de rechter kunnen brengen, het romantische beeld van de prostitutie verdwijnt langzaam maar zeker en het gebied wordt opnieuw ingericht. Met minder raambordelen, minder laagwaardige horeca en meer aandacht voor de prachtige historische omgeving; nieuwe, bonafide investeerders vinden hun weg naar het gebied. Deze prijs is een geweldig compliment voor al die mensen die vanuit al die organisaties hun expertise verlenen aan het veiliger maken van een van de mooiste en oudste stukken van onze hoofdstad.”

Digitaal Bedrijvenloket Cybercrime

De jury nomineerde behalve Emergo ook het Digitaal Bedrijvenloket Cybercrime (DBC) van de politie Flevoland. Het DBC is een initiatief van politie Flevoland, de Kamer van Koophandel, de bedrijvenkring Flevoland, het Openbaar Ministerie en het Programma Aanpak Cybercrime (PAC) en Het loket biedt ondernemers de mogelijkheid om digitaal melding of aangifte te doen van hacking, skimming, phishing, internetfraude en andere vormen van cybercrime.

ProDemos

De Mr. Gonsalvesprijs gaat uit van ProDemos (www.prodemos.nl) en wordt elke twee jaar toegekend aan een persoon of organisatie die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan vernieuwing binnen de rechtshandhaving. Dit jaar was het thema de aanpak van georganiseerde criminaliteit, met speciale aandacht voor de rol die burgers, instanties, het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid in de meest brede zin hierin kunnen spelen.

In 2005 ging de Mr. Gonsalvesprijs naar de Unit Multi-etnisch Politiewerk van Politie Haaglanden. Daarna won het project SMS Alert van Politie Midden- en West-Brabant de prijs en in 2009 viel die eer te beurt aan de Amsterdamse politieman Leen Schaap, als eerbetoon aan alle politiemensen die als lid van de mobiele eenheid te maken kregen met agressie en geweld. De prijsuitreiking vond dit jaar plaats bij de Raad voor de Rechtspraak in Den Haag.

Gunning houdt lezing

De tweejaarlijkse Mr. Gonsalves-lezing, traditiegetrouw voorafgaand aan de prijsuitreiking, is dit jaar gehouden door Louise Gunning-Schepers, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, voorzitter van de Gezondheidsraad en naamgever van de commissie die de misstanden bij het Amsterdamse kinderdagverblijf Het Hofnarretje onderzocht.

Twee genomineerden voor Gonsalvesprijs 2011

Op 19 december 2011 reikt de Minister van Veiligheid en Justitie mr. Ivo Opstelten de vierde Mr. Gonsalvesprijs uit in het pand van de Raad voor de Rechtspraak in Den Haag.

In de afgelopen weken heeft de jury van de Mr. Gonsalvesprijs, onder leiding van juryvoorzitter mr. Arthur Docters van Leeuwen, zich over acht inzendingen gebogen. En dat heeft na uitvoerig en rijp beraad geleid tot de nominatie van twee projecten: Digitaal Bedrijvenloket Cybercrime en het project Emergo in Amsterdam.

Een korte uitleg van beide projecten:

Digitaal Bedrijvenloket Cybercrime

Het Digitaal Bedrijvenloket Cybercrime (DBC) bestaat sinds 20 april 2011 en maakt deel uit van het project Cybercrime van de politie Flevoland. Het loket is een initiatief van politie Flevoland, de Kamer van Koophandel, de bedrijvenkring Flevoland, het Openbaar Ministerie en het Programma Aanpak Cybercrime (PAC).

Het loket biedt ondernemers de mogelijkheid om digitaal melding of aangifte te doen van hacking, skimming, phishing, internetfraude en andere vormen van cybercrime. Via een keuzemenu wordt de aangever van A tot Z door de aangifte geleid. Door een ingebouwd Aangifte Volg Systeem kan de ondernemer volgen wat er met zijn aangifte gebeurt. Het DBC is bedoeld als laagdrempelige oplossing om ondernemers te stimuleren daadwerkelijk aangifte te doen van cybercrime, hun vertrouwen in de aanpak van cybercrime door de politie te vergroten en de politie meer inzicht te geven in deze vorm van zware georganiseerde misdaad.

De jury beschouwt het DBC als een goed voorbeeld van vernieuwing op het terrein van de aanpak van georganiseerde misdaad. Vooral omdat er verschillende partijen bij betrokken zijn, in het bijzonder de ondernemers (o.a. via de Kamer van Koophandel). Cybercrime is een betrekkelijk nieuwe vorm van georganiseerde criminaliteit die, gezien de steeds grotere mate van digitalisering en de groeiende rol van internet, aanzienlijke schade kan berokkenen aan bedrijven, particulieren en overheid. Juist daarom is het zo belangrijk dat bij de bestrijding hiervan zoveel wordt samengewerkt. Bovendien heeft het DBC als vliegwiel voor verdere innovatie gewerkt: op dit moment wordt op verzoek van de politie Flevoland door TNO en het bedrijf Your Request een vorm van kunstmatige intelligentie ontwikkeld, onder de werktitel i-DBC. Dit kennissysteem moet het mogelijk maken voor alle partijen in de opsporingsketen, inclusief ondernemers, om een zo volledig mogelijk inzicht te krijgen in regionale, landelijke en op termijn ook internationale ontwikkelingen ten behoeve van de preventie en bestrijding van cybercrime. Begin 2012 zal dit lerend kennissysteem gekoppeld worden aan het DBC.

Het is de bedoeling dat het DBC binnen afzienbare tijd landelijk wordt ingezet. Het DBC is een innovatief initiatief dat niet alleen een stimulans kan bieden bij de (gezamenlijke) aanpak van cybercrime, maar ook goed aansluit bij het streven om de administratieve lasten voor het bedrijfsleven zo veel mogelijk te beperken. Daarbij is de beoogde toepassing van nieuwe technologie om de relevante data voor alle belanghebbenden te ontsluiten veelbelovend.

Project Emergo

In het kader van het project Emergo is op geïntegreerde wijze onderzoek gedaan naar zware (georganiseerde) criminaliteit in het hart van Amsterdam (Wallen e.o.). Doel hierbij was deze criminaliteit in beeld te brengen en te bestrijden met strafrechtelijke, fiscale en bestuursrechtelijke middelen, als ook met nieuwe ICT-technieken.

Bijzonder aan Emergo is dat de samenwerking van de verschillende partijen volledig integraal en op voet van gelijkheid is geweest. De Emergo-aanpak, mede geïnitieerd door het Van Traa-team van de gemeente Amsterdam, heeft als een belangrijke inspiratiebron gediend voor de ontwikkeling van de landelijke bestuurlijke en geïntegreerde aanpak in de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s). Het onderzoek in het postcodegebied 1012 naar de hotelsector, de coffeeshopbranche, de raamprostitutie, als ook het doorlichten van hele straten hebben de zware georganiseerde criminaliteit in het hart van Amsterdam goed in beeld gebracht.

De uitkomsten van het onderzoek bewijzen de legitimiteit van het terugdringen en geografisch beperken van nauw met de criminaliteit verweven branches zoals de prostitutie. Daarnaast heeft Emergo laten zien dat zware (georganiseerde) misdaad effectief kan worden bestreden wanneer de overheid als eenheid opereert. Vanuit het Emergo-project zijn zes strafrechtelijke onderzoeken naar mensenhandel, witwaspraktijken en drugshandel opgezet.

De jury heeft Emergo genomineerd omdat het een goed voorbeeld is van integrale (en daarmee) vernieuwende aanpak van georganiseerde misdaad, die landelijk navolging heeft gevonden. Ondanks het feit dat het hier om een complex project ging, met vele partners die in het verleden niet op deze wijze hadden samengewerkt, is het succes van de gevolgde aanpak evident. Daarbij zijn het vanzelfsprekend de mensen ‘achter’ deze aanpak geweest die – ieder vanuit hun eigen discipline – Emergo tot een geslaagde operatie hebben gemaakt.

Mr. Gonsalvesprijs en ProDemos

De Mr. Gonsalvesprijs wordt gehost door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat (www.prodemos.nl) en wordt elke twee jaar toegekend aan een persoon of organisatie die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan vernieuwing binnen de rechtshandhaving. Dit jaar is het thema de aanpak van georganiseerde criminaliteit, met speciale aandacht voor de rol die burgers, instanties, het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid in de meest brede zin hierin kunnen spelen.

In 2005 ging de Mr. Gonsalvesprijs naar de Unit Multi-etnisch Politiewerk van Politie Haaglanden. Daarna won het project SMS Alert van Politie Midden- en West-Brabant de prijs en in 2009 viel die eer te beurt aan de Amsterdamse politieman Leen Schaap. Hij kreeg de derde Mr. Gonsalvesprijs uitgereikt als eerbetoon aan alle politiemensen die als lid van de mobiele eenheid te maken kregen met agressie en geweld.