Enquête: ‘Overheid schakelt burgers te weinig in bij bestrijden misdaad’

Een ruime meerderheid (86%) vindt dat de overheid burgers (veel) te weinig in staat stelt om mee te helpen overlast en misdaad aan te pakken. De omvang van deze meerderheid nam in vergelijking met begin vorig jaar (90%) nauwelijks af.

Dit blijkt uit de enquête die het onderzoeksbureau Trendbox te Amsterdam onlangs hield in opdracht van het curatorium van de Mr. Gonsalves nationale innovatieprijs voor de rechtshandhaving. Binnen deze ruime meerderheid lopen de opvattingen over de opstelling van de overheid uiteen. Meer mensen tussen de 16 en 24 jaar (63%), vrouwen (59%) en mensen uit huishoudens van drie of meer personen (60%) vinden dat de overheid hen hiertoe onvoldoende in staat stelt dan mensen van boven de 50 jaar (52%), mannen (52%) en mensen met een huishouden van één persoon (50%).

Onverminderd actueel

Het curatorium gaf opdracht tot de enquête met het oog op de prijsuitreiking. De derde editie van deze prijs staat in het teken van de aanpak van geweld tegen gezagsdragers en van zogeheten korte lontjescriminaliteit. Niettemin wilde het curatorium in de enquête ook enkele vragen laten stellen over het onverminderd actuele thema van burgerparticipatie in de aanpak van overlast en opsporing van strafbare feiten. Dit thema stond centraal tijdens de vorige editie van de prijs.

Eigen verantwoordelijkheid

Een forse meerderheid (82%) van de deelnemers aan de enquête meent ook dat burgers zelf een verantwoordelijkheid hebben bij het aanpakken van overlast en crimineel gedrag. Begin 2008 bedroeg dit 86%. Van de mensen in de leeftijd tussen 16 tot 24 jaar vindt echter een minder groot deel (64%) dit dan van de mensen boven de 50 jaar (86%). In de grootste steden is een groter deel (87%) het hiermee eens dan in het Zuiden (77%).

Durf

Op de vraag of mensen zelf, als burger, verantwoordelijkheid durven te nemen bij het aanpakken van overlast en crimineel gedrag, gaf 72% aan dat dit sterk afhangt van de omstandigheden.

Vandalisme

Van vernielingen en andere vormen van vandalisme hebben mensen het meest last in hun wijk of buurt (37%). Die moeten dan ook voorrang krijgen bij de bestrijding, meent men. Ook in dit opzicht lopen de grootste steden (42%) en het Zuiden (35%) uiteen. Overlast door verkeer en overlast door jeugd delen met 22% de tweede plaats. In het Oosten ondervinden de meeste overlast van verkeer (30%) en in de grootste steden ervaren de meeste mensen (32%) overlast door jeugd.

Gonsalveslezing

Minister van Justitie mr. E.M.H. (Ernst) Hirsch Ballin reikt komende maandag 2 november, op de openingsdag van de eerste Week van het Recht, in Den Haag de Gonsalvesprijs uit. Burgemeester J.J. (Jozias) van Aartsen van Den Haag, voorzitter van het Korpsbeheerdersberaad, houdt bij die gelegenheid de Gonsalveslezing. De voorzitter van het College van procureurs-generaal, mr. H.N. Brouwer, hield begin vorig jaar de eerste Gonsalveslezing, over burgerparticipatie.

Bemoedigen en aanmoedigen

De Gonsalvesprijs gaat naar een persoon of organisatie die dan wel een project dat een vernieuwende bijdrage levert aan de rechtshandhaving. Het curatorium onder leiding van staatsraad drs W.J. (Wim) Deetman wil hiermee bovenal de rechtshandhavers ‘bemoedigen en aanmoedigen’.

Alle ME’ers

De jury onder leiding van mr. A.W.H. (Arthur) Docters van Leeuwen nomineert ditmaal drie uiteenlopende kandidaten voor de prijs: de Amsterdamse politieman Leen Schaap en met hem alle ME’ers, het project ProKid van de Politie Gelderland-Midden en prof. dr. Jan Naeyé, hoogleraar strafrecht en politierecht aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Enquête

Aan de enquête door Trendbox namen, verspreid over het land, in totaal 508 mensen deel. De verdeling tussen man (250) en vrouw (258) is ongeveer gelijk, evenals die tussen lage en middeninkomens aan de ene en hoge inkomens aan de andere kant. De huishoudgrootte van de deelnemers verschilt van één persoon (98 deelnemers), tot twee (178) en drie of meer (232). De steekproef van het onderzoek is landelijk representatief voor de populatie van 16 jaar en ouder.