Interview met voorzitter curatorium (2005)

Gonsalvesprijs stimuleert vernieuwing rechtshandhaving

In een interview met Justitiemagazine zegt drs. W.J. Deetman, burgemeester van Den Haag en voorzitter van het Curatorium van de Mr. Gonsalvesprijs: ‘Met deze prijs willen we tot uitdrukking brengen en stimuleren dat het de moeite waard is om nieuwe dingen te ondernemen, nieuwe accenten te leggen, oorspronkelijkheid en inzet te tonen, om zo te komen tot betere resultaten’. Hieronder het volledige interview dat verscheen in de uitgave van Justitiemagazine van eind november.

Op 5 december vindt de uitreiking plaats van de eerste Mr. Gonsalvesprijs. Wim Deetman, burgemeester van Den Haag is voorzitter van het curatorium voor deze prijs, die als stimulans moet dienen voor vernieuwende initiatieven op het gebied van de rechtshandhaving.

Waarom de Mr. Gonsalvesprijs?
‘In brede kring leefde de wens om de inzet, de bijzondere verdiensten van deze oud-procureur-generaal op het gebied van veiligheid, criminaliteitsbestrijding en openbare ordehandhaving nog eens extra te onderstrepen. Mr. Gonsalves was iemand die altijd erg betrokken was, die niet terugdeinsde voor een oorspronkelijke, gedurfde aanpak en ook vasthield aan de doelen die hij zich eenmaal voor ogen had gesteld. We hopen dat hij als stimulerend voorbeeld kan dienen voor personen en organisaties die in deze tijd betrokken zijn bij de rechtshandhaving.’

Nu vindt er de laatste jaren, in het kader van het Veiligheidsprogramma, in de rechtshandhaving al heel veel vernieuwing plaats. Wat is de belangrijkste toegevoegde waarde van deze prijs?
‘Wij kijken niet alleen naar professionals of organisaties, maar ook naar bredere lagen in de samenleving. Ook daar kunnen goede initiatieven uit voort komen. Met deze prijs willen we tot uitdrukking brengen en stimuleren dat het de moeite waard is om nieuwe dingen te ondernemen, nieuwe accenten te leggen, oorspronkelijkheid en inzet te tonen, om zo te komen tot betere resultaten. Door de criteria, de eisen die we aan de inzendingen stellen, geven we ook heel bewust richting aan die activiteiten.’

Is dat ook terug te zien in de inzendingen?
‘Het aantal inzendingen viel ons mee, zeker voor zo’n eerste keer. Maar belangrijker nog: de bijdragen waren afkomstig van verschillende doelgroepen. Er zaten initiatieven bij van professionals in de rechtshandhaving, zoals politie en OM, maar ook vanuit gemeenten. Ook kwalitatief zijn de inzendingen goed. Vaak gaat het om projecten die hun effectiviteit al in de praktijk hebben bewezen.’

Welke inzendingen heeft de jury genomineerd voor de prijs, die minister Donner op 5 december gaat uitreiken?
‘Het Valorproject van de Hoederloogroep, een initiatief om de problematiek van slachtoffers van “loverboys” aan te pakken, zodat ze weer op een goede, zinvolle manier kunnen functioneren in de maatschappij. Dan hebben we het ASO-project – dat staat voor Aanpak Scooter Overlast – ingezonden door het OM in Rotterdam. Alle vormen van criminaliteit en overlast die te maken hebben met scooters worden daar in nauwe samenwerking tussen politie, OM en openbaar bestuur met succes aangepakt. Het derde project is het Multi-Etnisch Politiewerk in de regio Haaglanden, een gespecialiseerde unit die de politie bijstaat bij de aanpak van zaken als eergerelateerd geweld, radicalisering, rekrutering en terreur en specifieke vormen van overlast en criminaliteit door etnische groeperingen. Drie totaal verschillende, maar stuk voor stuk erg interessante en succesvolle projecten!’

Twee van deze projecten hebben ook een sterke preventieve component. Bent u niet bang in het vaarwater te komen van de Hein Roethofprijs voor criminaliteitspreventie?
‘Natuurlijk moet je daar voor uitkijken, maar ik denk toch dat de Roethofprijs meer op het dossier zit van de “veelvoorkomende criminaliteit”, terwijl het bij de Gonsalvesprijs echt om wat zwaardere vormen van criminaliteit gaat. Bovendien zit er aan de meeste inzendingen ook een duidelijke repressieve kant: in het ASO-project lopen jongeren bijvoorbeeld het risico hun scooter kwijt te raken. Dat is repressie; maar wel zó, dat er óók een preventieve werking van uitgaat. De uitdaging is om goed na te denken: hoe kunnen we een probleem zodanig breed en slim aanpakken, dat we er als het ware in één keer van af zijn.’

Wat hoopt u dat de Mr. Gonsalvesprijs teweeg gaat brengen?
‘Het stimuleren van creativiteit. En als daar dan concrete initiatieven uit voortkomen die lukken – dat anderen die dan gaan overnemen. Zo kan er een soort dynamiek in de samenleving ontstaan, waardoor allerlei organisaties en instanties zich aan elkaar gaan optrekken. Dát proces, als we dat op gang kunnen krijgen, dan zijn we denk ik al een heel eind in de goede richting.’ (ML)