Twee genomineerden voor Gonsalvesprijs 2011

Op 19 december 2011 reikt de Minister van Veiligheid en Justitie mr. Ivo Opstelten de vierde Mr. Gonsalvesprijs uit in het pand van de Raad voor de Rechtspraak in Den Haag.

In de afgelopen weken heeft de jury van de Mr. Gonsalvesprijs, onder leiding van juryvoorzitter mr. Arthur Docters van Leeuwen, zich over acht inzendingen gebogen. En dat heeft na uitvoerig en rijp beraad geleid tot de nominatie van twee projecten: Digitaal Bedrijvenloket Cybercrime en het project Emergo in Amsterdam.

Een korte uitleg van beide projecten:

Digitaal Bedrijvenloket Cybercrime

Het Digitaal Bedrijvenloket Cybercrime (DBC) bestaat sinds 20 april 2011 en maakt deel uit van het project Cybercrime van de politie Flevoland. Het loket is een initiatief van politie Flevoland, de Kamer van Koophandel, de bedrijvenkring Flevoland, het Openbaar Ministerie en het Programma Aanpak Cybercrime (PAC).

Het loket biedt ondernemers de mogelijkheid om digitaal melding of aangifte te doen van hacking, skimming, phishing, internetfraude en andere vormen van cybercrime. Via een keuzemenu wordt de aangever van A tot Z door de aangifte geleid. Door een ingebouwd Aangifte Volg Systeem kan de ondernemer volgen wat er met zijn aangifte gebeurt. Het DBC is bedoeld als laagdrempelige oplossing om ondernemers te stimuleren daadwerkelijk aangifte te doen van cybercrime, hun vertrouwen in de aanpak van cybercrime door de politie te vergroten en de politie meer inzicht te geven in deze vorm van zware georganiseerde misdaad.

De jury beschouwt het DBC als een goed voorbeeld van vernieuwing op het terrein van de aanpak van georganiseerde misdaad. Vooral omdat er verschillende partijen bij betrokken zijn, in het bijzonder de ondernemers (o.a. via de Kamer van Koophandel). Cybercrime is een betrekkelijk nieuwe vorm van georganiseerde criminaliteit die, gezien de steeds grotere mate van digitalisering en de groeiende rol van internet, aanzienlijke schade kan berokkenen aan bedrijven, particulieren en overheid. Juist daarom is het zo belangrijk dat bij de bestrijding hiervan zoveel wordt samengewerkt. Bovendien heeft het DBC als vliegwiel voor verdere innovatie gewerkt: op dit moment wordt op verzoek van de politie Flevoland door TNO en het bedrijf Your Request een vorm van kunstmatige intelligentie ontwikkeld, onder de werktitel i-DBC. Dit kennissysteem moet het mogelijk maken voor alle partijen in de opsporingsketen, inclusief ondernemers, om een zo volledig mogelijk inzicht te krijgen in regionale, landelijke en op termijn ook internationale ontwikkelingen ten behoeve van de preventie en bestrijding van cybercrime. Begin 2012 zal dit lerend kennissysteem gekoppeld worden aan het DBC.

Het is de bedoeling dat het DBC binnen afzienbare tijd landelijk wordt ingezet. Het DBC is een innovatief initiatief dat niet alleen een stimulans kan bieden bij de (gezamenlijke) aanpak van cybercrime, maar ook goed aansluit bij het streven om de administratieve lasten voor het bedrijfsleven zo veel mogelijk te beperken. Daarbij is de beoogde toepassing van nieuwe technologie om de relevante data voor alle belanghebbenden te ontsluiten veelbelovend.

Project Emergo

In het kader van het project Emergo is op geïntegreerde wijze onderzoek gedaan naar zware (georganiseerde) criminaliteit in het hart van Amsterdam (Wallen e.o.). Doel hierbij was deze criminaliteit in beeld te brengen en te bestrijden met strafrechtelijke, fiscale en bestuursrechtelijke middelen, als ook met nieuwe ICT-technieken.

Bijzonder aan Emergo is dat de samenwerking van de verschillende partijen volledig integraal en op voet van gelijkheid is geweest. De Emergo-aanpak, mede geïnitieerd door het Van Traa-team van de gemeente Amsterdam, heeft als een belangrijke inspiratiebron gediend voor de ontwikkeling van de landelijke bestuurlijke en geïntegreerde aanpak in de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s). Het onderzoek in het postcodegebied 1012 naar de hotelsector, de coffeeshopbranche, de raamprostitutie, als ook het doorlichten van hele straten hebben de zware georganiseerde criminaliteit in het hart van Amsterdam goed in beeld gebracht.

De uitkomsten van het onderzoek bewijzen de legitimiteit van het terugdringen en geografisch beperken van nauw met de criminaliteit verweven branches zoals de prostitutie. Daarnaast heeft Emergo laten zien dat zware (georganiseerde) misdaad effectief kan worden bestreden wanneer de overheid als eenheid opereert. Vanuit het Emergo-project zijn zes strafrechtelijke onderzoeken naar mensenhandel, witwaspraktijken en drugshandel opgezet.

De jury heeft Emergo genomineerd omdat het een goed voorbeeld is van integrale (en daarmee) vernieuwende aanpak van georganiseerde misdaad, die landelijk navolging heeft gevonden. Ondanks het feit dat het hier om een complex project ging, met vele partners die in het verleden niet op deze wijze hadden samengewerkt, is het succes van de gevolgde aanpak evident. Daarbij zijn het vanzelfsprekend de mensen ‘achter’ deze aanpak geweest die – ieder vanuit hun eigen discipline – Emergo tot een geslaagde operatie hebben gemaakt.

Mr. Gonsalvesprijs en ProDemos

De Mr. Gonsalvesprijs wordt gehost door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat (www.prodemos.nl) en wordt elke twee jaar toegekend aan een persoon of organisatie die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan vernieuwing binnen de rechtshandhaving. Dit jaar is het thema de aanpak van georganiseerde criminaliteit, met speciale aandacht voor de rol die burgers, instanties, het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid in de meest brede zin hierin kunnen spelen.

In 2005 ging de Mr. Gonsalvesprijs naar de Unit Multi-etnisch Politiewerk van Politie Haaglanden. Daarna won het project SMS Alert van Politie Midden- en West-Brabant de prijs en in 2009 viel die eer te beurt aan de Amsterdamse politieman Leen Schaap. Hij kreeg de derde Mr. Gonsalvesprijs uitgereikt als eerbetoon aan alle politiemensen die als lid van de mobiele eenheid te maken kregen met agressie en geweld.